Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 0ee41a75f630a1c62f9074d487d70240
orzel.png c411f9e67327220bdffde7311f63e5c4
pl
en
top news port mstr
 
Rada BJOR
02-04-2015

Rada ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki. Działa na podstawie przepisów art. 112 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 264) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 279 poz. 1643).

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

W skład Rady wchodzą wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną.

Kadencja rady trwa 4 lata. Jej członków powołuje Prezes PAA.

Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej corocznie przekazuje Prezesowi PAA sprawozdania ze swojej działalności (art. 112 ust. 10 Prawa atomowego). 

Skład Rady

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

Janusz Janeczek

Zastępca przewodniczącego

Andrzej G. Chmielewski

Sekretarz

Konrad Świrski

Członek

Marek K. Janiak

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png b3dc2d12957c12958e5024eb6541f7bd
buttonBJiOR.png 4474fd0afca5184493ad8af8c5cf9cb6
buttonEPUAP.png 79a61999d79dff673ccf4ec2b1c0adb1
buttonNEWSLETTER.png ac1c93aea8217177f1d57e088d2493c5
buttonBIP2.png 7a11f53289f3f0bd0d8c6a557d7ba204
buttonTwitter.png 1aabc13712bc5070804f3191b3c23f0f