Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 67be9a36057f4f9f9def794faf459bd2
orzel.png 8622684d55f0ad2869f7fbfeedddcae6
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 88b45ee087fbd7bb269605f5ecbd4e29
Rada BJiOR
04-04-2016

Rada ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

W skład Rady wchodzą wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Kadencja rady trwa 4 lata. Jej członków powołuje Minister Środowiska.

Rada działa na podstawie przepisów art. 112 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 576) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 279 poz. 1643).

Rada corocznie przekazuje Prezesowi PAA sprawozdania ze swojej działalności. 

Skład Rady

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

prof. dr hab. Janusz Janeczek

Zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski

Sekretarz

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Członek

prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak

Członek

dr Tomasz Nowacki

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 2f609289e09cb9fd4768e1fc8c5569b0
buttonBJiOR.png fa08bc86f781413186b3a16dcfcbc1a1
buttonEPUAP.png 6c5661bd7829608eaad1a04c348d699d
buttonNEWSLETTER.png ca7cf5aad77e93a763d86ea1d3ddc9e4
buttonBIP2.png c130eb557823d75213b61e81cd52e65e
buttonTwitter.png 6aebc40d8838f9455c0925e93f44734d