Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f0b5c979c8b46242437e0950f1f94dfd
orzel.png 6d903e3a503eb292e46ea1cbf142ae93
pl
en
top news port mstr
 
Rada BJiOR
02-04-2015

Rada ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

W skład Rady wchodzą wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Kadencja rady trwa 4 lata. Jej członków powołuje Minister Środowiska.

Rada działa na podstawie przepisów art. 112 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 576) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 279 poz. 1643).

Rada corocznie przekazuje Prezesowi PAA sprawozdania ze swojej działalności. 

Skład Rady

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

prof. dr hab. Janusz Janeczek

Zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski

Sekretarz

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Członek

prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak

Członek

dr Tomasz Nowacki

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png d71c84b51bf5becc7f323a24b225a49a
buttonBJiOR.png 4e652925bdc8ce358b0a78a2c83588f3
buttonEPUAP.png c30c473d848deb797052969cb4926511
buttonNEWSLETTER.png 4153933b5b685e6afdd70a75b76c5a5f
buttonBIP2.png 73981257b067857136e5582b467183d3
buttonTwitter.png 6ce8e444e24788e2ea795686dd55f059