Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png cf59161d07918a9ee84b6874a11ceee0
orzel.png 32c0d3b4feaa187438bb7c3ffda86d9b
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 54c1c51d0908b92a71b73c8ee529a66b
Prawo krajowe
04-04-2016

Ustawa - Prawo atomowe

Ustawa - Prawo atomowe wprowadza jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce.

Najbardziej istotne jej postanowienia dotyczą wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego (tzn. zezwoleń wydawanych na działalności wyszczególnione w podrozdziale „Definicja, struktura i funkcje systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej”), obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z wykorzystaniem promieniowania oraz uprawnień Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania kontroli i sprawowania nadzoru nad  tą działalnością. Ustawa określa również inne zadania Prezesa PAA, m.in. związane z oceną sytuacji radiacyjnej kraju oraz postępowaniem w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Tekst ustawy - Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 576)

Pozostałe ustawy

Akty wykonawcze do ustawy - Prawo atomowe

Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów:

Rozporządzenia Rady Ministrów:

Rozporządzenie Ministra Finansów:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Pozostałe akty wykonawcze

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 3ebff6fedd69fc0cb9c5a0668ff12b54
buttonBJiOR.png 4e6e0ce04099335c9b188406a37a0e99
buttonEPUAP.png 2fdf5060970e3d85c86ff466832c696b
buttonNEWSLETTER.png cfaa20c1dbd17b4b671bd07a3c041dd4
buttonBIP2.png 39c1e2664b6ee0b1dd87a926211e5644
buttonTwitter.png 87f3d83b1e5b8540238636027cc9945d