Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 89f434e2408d0dbed11b7a29441e24fc
orzel.png db2432d4fefd49a6cbf414659f51fdf5
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 65f0a0f6d95845ccb0c2f1cb7cd93878
Pozostałe organizacje
15-04-2015

Poza Unią Europejską i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, Państwowa Agencja Atomistyki współpracuje z następującymi organizacjami międzynarodowymi:

 

NEA/OECD

Agencja Energii Jądrowej (Nuclear Energy Agency – NEA) jest autonomiczną, wyspecjalizowaną agendą w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD.

Jej podstawowym celem jest wspieranie państw członkowskich w rozwoju pokojowego wykorzystania energii jądrowej w sposób bezpieczny, przyjazny dla środowiska i opłacalny ekonomicznie. Realizuje się go poprzez współpracę międzynarodową, organizowanie wspólnych badań, opracowywanie aktów prawnych i wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych produktów i usług.

Działalność NEA opiera się na współpracy ekspertów krajowych w 7 komitetach i podległych im grupach roboczych (NEA zatrudnia jedynie 65 pracowników).

NEA zrzesza 30 z 34 państw OECD i wspiera kraje członkowskie w wykorzystaniu energii jądrowej dla celów pokojowych.

Polska została członkiem NEA 18 listopada 2010 r. Przyjęcie Polski poprzedziły wizyty studyjne kierownictwa NEA w Polsce, m.in. w PAA. Członkostwo w NEA umożliwia szerszy udział w wymianie doświadczeń z innymi krajami członkowskimi, co jest szczególnie istotne ze względu na fakt, że do NEA należą prawie wszystkie kraje posiadające energetykę jądrową.

Spośród powołanych komitetów NEA trzy zajmują się bezpośrednio obszarem działalności PAA. Są to:

  • Komitet ds. działalności dozoru jądrowego (Committee on Nuclear Regulatory Activities – CNRA),
  • Komitet ds. bezpieczeńtwa instalacji jądrowych (Committee on the Safety of Nuclear Installations – CSNI)
  • Komitet prawa atomowego (Nuclear Law Committee – NLC).

PAA włączyła się w prace tych komitetów jeszcze przed akcesja Polski do NEA. W ramach CNRA, dla przygotowań PAA do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej istotny jest zwłaszcza udział w Grupie roboczej ds. regulowania nowych reaktorów (Working Group on Regulation of New Reactors – WGRNR).

PAA uczestniczy także w Grupie roboczej ds. zagrożeń jądrowych (Working Party on Nuclear Emergency Matters – WPNEM), zajmującej się wzmacnianiem krajowych systemów wykrywania i przeciwdziałania zdarzeniom radiacyjnym.

Od początku 2011 r., po akcesji Polski do NEA, PAA uczestniczy ponadto w pracach: Komitetu ds. postępowania z odpadami promieniotwórczymi (Radioactive Waste Management Committee – RWMC), Grupach roboczych CNRA ds. komunikacji społecznej urzędów dozoru jądrowego (Working Group on Public Communication of Nuclear Regulatory Organizations – WGPC) i ds. praktyk inspekcyjnych (Working Group on Inspection Practices – WGIP) oraz Grupie roboczej CSNI ds. ocen bezpieczeństwa (Working Group on Risk Assessment – WGRISK).

WENRA

Zachodnioeuropejskie Stowarzyszenie Regulatorów Jądrowych (Western European Nuclear Regulators‚ Association) grupuje na zasadzie dobrowolności szefów urzędów dozoru jądrowego państw członkowskich Unii Europejskiej posiadających elektrownie jądrowe oraz Szwajcarii (łącznie siedemnaście państw). Celem jej działalności jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych i innych obiektów jądrowego cyklu paliwowego (przede wszystkim związanych z gospodarką wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi).

WENRA działa przez stałe lub powoływane doraźnie grupy robocze, wypracowujące akceptowane przez wszystkich członków poziomy odniesienia w zakresie bezpieczeństwa (Safety Reference Levels) SRL, dotyczące poszczególnych zagadnień bezpieczeństwa reaktorów jądrowych, pracy dozorów jądrowych, gospodarki wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi itp. Państwa członkowskie dokonują również wspólnej oceny w celu porównania stanu bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego, gospodarki odpadami itp. w krajach członkowskich w odniesieniu do tych poziomów.

WENRA nie dąży do formalnego ujednolicenia w Europie przepisów krajowych dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, lecz do ich "harmonizacji", która ma dać w efekcie porównywalny poziom bezpieczeństwa obiektów jądrowych w poszczególnych krajach UE.

Stowarzyszenie WENRA grupuje doświadczenia nadzoru nad blisko 150 energetycznymi blokami jądrowymi eksploatowanym w państwach członkowskich UE i Szwajcarii. Dzięki temu jest ono niezwykle cennym partnerem dla Komisji Europejskiej, Agencji Energii Jądrowej OECD (NEA/OECD) i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), traktowanym jako wysoce kompetentne ciało doradcze w szerokim zakresie zagadnień.

Status obserwatorów WENRA posiadają przedstawiciele dozorów Armenii, Austrii, Polski, Ukrainy i Rosji. PAA bierze udział w posiedzeniach plenarnych stowarzyszenia od 2004 r., od 2008 r. ma status obserwatora.

HERCA

HERCA (ang. Heads of European Radiological Protection Competent Authorities) jest europejskim stowarzyszeniem skupiającym szefów organów odpowiedzialnych za ochronę radiologiczną w poszczególnych krajach. Celem jego działania jest zwiększanie poziomu ochrony radiologicznej w Europie poprzez wymianę doświadczeń i idei, jak również wypracowanie wspólnego, europejskiego podejścia do ochrony radiologicznej.

O szczególnym charakterze stowarzyszenia decyduje fakt, iż HERCA łączy szefów dozorów - osoby, które mają znaczny, lub nawet decydujący wpływ na decyzje zapadające w każdym z krajów.

Rada Państw Morza Bałtyckiego

Radę Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States) powołano w marcu 1992 r. na Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych. W jej skład wchodzą przedstawiciele Danii, Estonii, Finlandii, Islandii (od 1993 r.), Niemiec, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji.

Wszystkie państwa członkowskie Rady podpisały 7 czerwca 2001 r. Porozumienie o wymianie danych z monitoringu radiacyjnego. Dane z poszczególnych krajów są automatycznie pobierane i gromadzone na centralnym serwerze znajdującym się w Niemczech, do którego dostęp mają wszystkie państwa członkowskie. Ze strony Polski za przygotowanie tych danych jest odpowiedzialne Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA, które publikuje wyniki pomiarów 15. stacji PMS (Permanent Monitoring Stadion) wchodzących w skład systemu monitoringu radiacyjnego kraju.

W strukturze Rady istnieje m.in. Grupa Robocza Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego (Working Group on Nuclear and Radiation Safety - WGNRS) powołana w celu zbierania informacji o możliwych zagrożeniach radiacyjnych w obszarze Morza Bałtyckiego. Polskę w grupie reprezentuje PAA.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png df794754d620cacbae0fab1044a23231
buttonBJiOR.png 9aafd00e1fc72378b1fdf1d63de87ff6
buttonEPUAP.png 519f8a36e1ead2620a4031a02a891ee4
buttonNEWSLETTER.png fea674612ef29fbf7ec197dc2d469267
buttonBIP2.png 132cd3150585e5b10cbecb729fa75cba
buttonTwitter.png c985cdec9643c9770cfb1d9f2a8b0cb8