Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 56c73179e252bbf6479d7b76f9c5132d
orzel.png 85810c22ba4859c0a66bec2aa7fcc268
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 4eaf5a1a933ad489252d2bb5c1b41e2a
Zdarzenia radiacyjne
29-04-2015

Zdarzeniem radiacyjnym określa się wydarzenie na terenie kraju lub poza jego granicami, związane z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego, odpadem promieniotwórczym lub innymi substancjami promieniotwórczymi, powodujące lub mogące powodować zagrożenie radiacyjne, stwarzające możliwość przekroczenia wartości granicznych dawek promieniowania jonizującego określonych w obowiązujących przepisach, a więc wymagające podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników lub ludności.

Postępowanie w przypadku zdarzeń radiacyjnych

Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego regulowane jest przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.U. Nr 20, poz.169) - odrębnie dla zdarzeń ograniczonych do terenu jednostki organizacyjnej (zdarzenia "zakładowe"), odrębnie natomiast dla zdarzeń, których skutki występują poza jednostkami organizacyjnymi (zdarzenia "wojewódzkie" i "krajowe", w tym o skutkach transgranicznych). W zależności od zasięgu skutków zdarzenia radiacyjnego, za kierowanie akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków, odpowiedzialny jest kierownik jednostki (zdarzenie zakładowe), wojewoda we współpracy z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym (zdarzenie wojewódzkie) lub Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przy pomocy Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (zdarzenia krajowe). We wszystkich przypadkach, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, poprzez kierowane przez niego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), pełni rolę informacyjno-konsultacyjną, również w zakresie oceny poziomu dawek i skażeń oraz innych ekspertyz i działań na miejscu zdarzenia, formułowania informacji dla społeczności narażonych w wyniku zdarzenia, przekazywania informacji do organizacji międzynarodowych i państw ościennych (całodobowy Krajowy Punkt Kontaktowy).

Ścisły nadzór i kontrola nad obiektami jądrowymi oraz działalnością ze źródłami promieniowania powodują, że prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń radiacyjnych ludności w Polsce jest znikome, niemniej jednak Prezes PAA dysponuje systemem pozwalającym na ocenę sytuacji radiacyjnej kraju oraz podejmowanie decyzji o koniecznych działaniach interwencyjnych.

Skala INES

Międzynarodowa Skala Zdarzeń Jądrowych i Radiologicznych INES (ang. International Nuclear and Radiological Event Scale) to narzędzie do szybkiej i jednoznacznej klasyfikacji zdarzeń i incydentów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Siedmiostopniowa skala INES została opracowana w 1990 roku. Początkowo była dedykowana wyłącznie do dokonywania klasyfikacji zdarzeń zaistniałych w obiektach jądrowych. Z czasem zaczęła być wykorzystywana również do klasyfikacji zdarzeń mających miejsce podczas transportu, przechowywania i użytkowania źródeł promieniotwórczych.

Skala jest powszechnie stosowana przez kraje członkowskie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) oraz Agencji Energii Jądrowej OECD (NEA OECD).

 

Statystyka

ZDARZENIA RADIACYJNE W 2016 r.

dotyczące:

A.

 kolizji pojazdu przewożącego materiały promieniotwórcze

1

B.

 rozszczelnienia źródła promieniowania jonizujacego na terenie j.o.

1

C.

 zaginięcia źródeł promieniowania jonizującego

1

                                                                                                                       Razem

3

ZDARZENIA RADIACYJNE W 2015 r.

dotyczące:

A.

 obecności substancji promieniotwórczych w złomie

3

B.

 przekroczenia dawki granicznej przez pracownika

1

C.

 wykrycia niekontrolowanych źródeł promieniotwórczych

2

D.

 kradzieży źródeł promieniotwórczych

2

E.

 awarii sondy zawierajacej źródło promieniotwórcze

2

F.

 narażenia na promieniowanie jonizujace osoby z ogółu ludności

1

                                                                                                                     Razem

11

 

ZDARZENIA RADIACYJNE W 2014 r.

dotyczące:

A.

obecności substancji promieniotwórczych w złomie

12

B.

zaginięcia źródeł promieniotwórczych

3

C.

zadziałania bramki radiometrycznej na przejściu granicznym

9

D.

wykrycie urządzenia wykazującego podwyższoną aktywność promieniotwórczą:

1

E.

zniszczenia izotopowej czujki dymu

1

F.

awarii urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące

1

G.

znalezienia źródeł promieniotwórczych w miejscu ogólnodostępnym

1

H.

przekroczenia dawki granicznej przez pracownika

2

Razem

30

ZDARZENIA RADIACYJNE W 2013 r.

dotyczące:

A.

obecności substancji promieniotwórczych w złomie

30

B.

zadziałania bramki radiometrycznej na przejściu granicznym

14

C.

obecności substancji promieniotwórczych w odpadach komunalnych i przemysłowych

10

D.

awarii urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze

2

E.

znalezienia źródeł promieniotwórczych w miejscach ogólnodostępnych

2

F.

zaginięcia źródeł promieniotwórczych

1

Razem

59

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 2b900c4a2f478f33f1f06dfc4a9bb02a
buttonBJiOR.png cfe9d15aa2d70b8f32ecda0b1168ec0d
buttonEPUAP.png f339c756dd07d4c74071d8f40b351f63
buttonNEWSLETTER.png 4dff54ccc42ea993b40ec84c1b37f62f
buttonBIP2.png a41e2e9754f708c8e14e5b07dcb8fae1
buttonTwitter.png caf1122065caaaf97c9fe59e1c9dd90e